1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

مدیریت کنگره و همایش

نرم افزار مدیریت کنگره و همایش برگزار کنندگان همایش ها همیشه دغدغه تعامل با شرکت کنندگان، ارائه دهندگان و مدعوین را دارند. هرچه بهتر برگزار کردن همایش ها در گرو داشتن اطلاعات کافی از این سه گروه از افراد است و این که هر فرد از برگزارکنندگان فرآیندهای کاری خود را به نحو احسن انجام دهند. در پایان همایش هم معمولا مدیران گزارشاتی می خواهند تا برآورد کنند که آیا به اهداف تعیین شده از برگزاری همایش یا کنگره رسیده اند؟

عضویت در خبرنامه

ورود اعضا